Data Protection Policy

Vanaf 23 mei 2023

We zijn erg blij dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf. Gebruik van de website is over het algemeen mogelijk zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Als een betrokkene via onze website gebruik wil maken van de speciale diensten van ons bedrijf, kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we over het algemeen de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, wordt altijd uitgevoerd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsregels die op ons van toepassing zijn. Met deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen geïnformeerd over hun rechten door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Als verwerkingsverantwoordelijke hebben we tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de meest volledige bescherming mogelijk te maken voor de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt. Desalniettemin kunnen gegevensoverdracht via internet over het algemeen beveiligingslacunes vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden is het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens op alternatieve manieren, bijvoorbeeld telefonisch, aan ons door te geven.

Definities

De gegevensbeschermingsverklaring is gebaseerd op de terminologie die werd gebruikt door de Europese directeuren en regelgevers bij de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk zijn voor zowel het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we vooraf de gebruikte termen uitleggen.

In deze privacyverklaring gebruiken we de volgende termen:

 • a) Persoonlijke gegevens

  Persoonsgegevens zijn alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd als hij of zij direct of indirect, met name door een identificatie zoals een naam, aan een persoon toe te wijzen. Identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer speciale kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon uitdrukken.

 • b) betrokkene

  Getroffen persoon is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de controller worden verwerkt.

 • c) verwerking

  Verwerking is elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde processen of een dergelijke reeks processen in verband met persoonlijke gegevens zoals het verzamelen, verzamelen, organiseren, bestellen, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, opvragen, gebruiken, de openbaarmaking door verzending, distributie of enige andere vorm van verstrekking, vergelijking of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging.

 • d) beperking van verwerking

  Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met als doel hun toekomstige verwerking te beperken.

 • e) Profilering

  Profilering is elk type geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens, dat bestaat uit het feit dat deze persoonlijke gegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten te evalueren die betrekking hebben op een natuurlijke persoon, in het bijzonder aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke Analyseer of voorspel de voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie van deze natuurlijke persoon.

 • f) pseudonimisering

  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegewezen aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens kan niet worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • g) Controller of controller

  De verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Als de doeleinden en middelen voor deze verwerking worden gespecificeerd door het Unierecht of de wetgeving van de lidstaten, kan de verantwoordelijke persoon of de specifieke criteria voor het benoemen ervan worden verstrekt in overeenstemming met het Unierecht of de wetgeving van de lidstaten.

 • h) Verwerkers

  De verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

 • i) Ontvanger

  De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde partij is of niet. Autoriteiten die mogelijk persoonsgegevens ontvangen als onderdeel van een specifiek onderzoeksmandaat krachtens het Unierecht of het recht van de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

 • j) derde

  Een derde partij is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan anders dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker en de personen die bevoegd zijn om de persoonsgegevens onder directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of verwerker te verwerken.

 • k) Toestemming

  Toestemming is elke uiting van wil die vrijwillig door de betrokkene voor het specifieke geval op een geïnformeerde manier en ondubbelzinnig wordt gegeven in de vorm van een verklaring of andere duidelijke bevestigende handeling, waarmee de betrokkene aangeeft dat hij instemt met de verwerking van zijn persoonsgegevens is.

Naam en adres van de controller

Verantwoordelijk in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met gegevensbeschermingskarakter zijn:

Nakoa Digital GmbH

Robin Prinsen

Rosenheimer Str.145D

81671 München

Duitsland

+49 88965992 05

aloha@nakoa.digital

DE317937102

Cookies / SessionStorage / LocalStorage

Sommige websites maken gebruik van zogenaamde cookies, LocalStorage en SessionStorage. Dit dient om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Lokale opslag en sessieopslag is een technologie die uw browser gebruikt om gegevens op uw computer of mobiele apparaat op te slaan. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies, LocalStorage en SessionStorage voorkomen door de juiste instellingen in uw browser op te geven.

Talrijke websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een reeks tekens waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Met de unieke cookie-ID kan een specifieke internetbrowser worden herkend en geïdentificeerd.

Door cookies te gebruiken, kunnen gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten krijgen die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Een cookie kan worden gebruikt om de informatie en aanbiedingen op onze website te optimaliseren in het belang van de gebruiker. Zoals eerder vermeld, stellen cookies ons in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruikers gemakkelijker te maken onze website te gebruiken. De gebruiker van een website die bijvoorbeeld cookies gebruikt, hoeft zijn toegangsgegevens niet elke keer dat hij de website bezoekt in te voeren, omdat dit wordt uitgevoerd door de website en de cookie die is opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in de online winkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in de virtuele winkelwagen heeft geplaatst.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website op elk moment voorkomen door de juiste instelling in de gebruikte internetbrowser te maken en dus permanent bezwaar te maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde met een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen onder bepaalde omstandigheden niet alle functies van onze website volledig worden benut.

Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt geopend door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Het volgende kan worden vastgelegd: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem toegang krijgt tot onze website (de zogenaamde verwijzer), (4) de subwebsites die gebruikmaken van een toegangssysteem op onze website kan worden beheerd, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere vergelijkbare gegevens en informatie,die dienen om gevaar te voorkomen bij aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie worden geen conclusies getrokken over de betrokkene. Deze informatie is eerder vereist om (1) de inhoud van onze website correct weer te geven, (2) de inhoud van onze website en de advertenties ervoor te optimaliseren, (3) om de functionaliteit op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te waarborgen en ( 4) wetshandhavingsinstanties de informatie verstrekken die nodig is voor wetshandhaving in geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom enerzijds statistisch door ons geëvalueerd en ook met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te vergroten,om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau te garanderen voor de persoonsgegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich te registreren op de website van de gegevensbeheerder door persoonlijke gegevens te verstrekken. Welke persoonsgegevens worden overgedragen aan de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van resultaten van het respectieve invoermasker dat wordt gebruikt voor registratie. De persoonlijke gegevens die door de betrokkene zijn ingevoerd, worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de controller en voor hun eigen doeleinden. De verwerkingsverantwoordelijke kan de overdracht aan een of meer verwerkers regelen, bijvoorbeeld een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens ook uitsluitend voor intern gebruik zal verwerken,die is toe te schrijven aan de controller.

Door te registreren op de website van de controller, worden het IP-adres dat is toegewezen door de internetprovider van de betrokkene (ISP), de datum en tijd van registratie ook opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen, en indien nodig maken deze gegevens het mogelijk om misdaden te onderzoeken. In dit opzicht is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de gegevensbeheerder te beveiligen. Deze gegevens worden in principe niet aan derden verstrekt, tenzij er een wettelijke verplichting is om ze door te geven of de doorgifte wordt gebruikt voor strafrechtelijke vervolging.

De registratie van de betrokkene met de vrijwillige verstrekking van persoonlijke gegevens dient de gegevensbeheerder om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die, vanwege de aard van de zaak, alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Het staat geregistreerde personen vrij om de tijdens de registratie verstrekte persoonlijke gegevens op elk moment te wijzigen of volledig uit de database van de controller te verwijderen.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal elke betrokkene op elk moment op verzoek informatie verstrekken over welke persoonsgegevens over de betrokkene worden opgeslagen. Bovendien corrigeert of verwijdert de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking de persoonsgegevens op verzoek of advies van de betrokkene, op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarvereisten zijn. In dit verband is het volledige personeel van de controller als contactpersoon beschikbaar voor de betrokkene.

Contactmogelijkheid via de website

Vanwege wettelijke voorschriften bevat de website informatie die snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, waaronder ook een algemeen adres voor de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden overgedragen, worden opgeslagen met het oog op verwerking of contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Reageer functie in de blog op de website

We bieden gebruikers de mogelijkheid om individuele opmerkingen over individuele blogposts achter te laten op een blog op de website van de controller. Een blog is een portaal, meestal openbaar toegankelijk, waarop een website, waarin een of meer mensen, die bloggers of webbloggers worden genoemd, artikelen kunnen posten of gedachten kunnen opschrijven in zogenaamde blogposts. De blogposts kunnen meestal worden becommentarieerd door derden.

Als een betrokkene een opmerking achterlaat op de blog die op deze website is gepubliceerd, wordt naast de opmerkingen die de betrokkene heeft achtergelaten, informatie over het tijdstip waarop de opmerking is ingevoerd en de door de betrokkene gekozen gebruikersnaam (pseudoniem) opgeslagen en gepubliceerd. Het IP-adres dat is toegewezen door de internetprovider (ISP) van de betrokkene, wordt ook geregistreerd. Dit IP-adres wordt om veiligheidsredenen opgeslagen en in het geval dat de betrokkene de rechten van derden schendt door een opmerking te plaatsen of illegale inhoud te plaatsen. De opslag van deze persoonsgegevens is dan ook in het eigen belang van de verantwoordelijke voor de verwerking, zodat hij zich in geval van overtreding eventueel kan ontslaan.De verzamelde persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij een dergelijke overdracht wettelijk verplicht is of als juridische verdediging voor de controller dient.

Gravatar

De Gravatar-service van Auttomatic wordt gebruikt voor opmerkingen. Gravatar vergelijkt uw e-mailadres en – als u daar geregistreerd bent – toont uw avatarfoto naast de opmerking. Als u niet bent geregistreerd, wordt er geen foto weergegeven. Opgemerkt moet worden dat alle geregistreerde WordPress-gebruikers ook automatisch worden geregistreerd bij Gravatar. Details over Gravatar: https://de.gravatar.com

Routinematige verwijdering en blokkering van persoonlijke gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het opslagdoel te bereiken of als dit wordt gedaan door de Europese richtlijn en regelgever of een andere wetgever in wet- of regelgeving, welke van de verwerkingsverantwoordelijke onderwerp, werd verstrekt.

Als het opslagdoel niet langer van toepassing is of als een door de Europese richtlijn- en reguleringsaanbieder voorgeschreven opslagperiode of een andere verantwoordelijke wetgever verloopt, worden de persoonlijke gegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging

  Elke betrokkene heeft het door de Europese richtlijn en regelgever verleende recht om de verwerkingsverantwoordelijke te vragen te bevestigen of persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, worden verwerkt. Als een betrokkene dit recht op bevestiging wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controller.

 • b) Recht op informatie

  Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonlijke gegevens heeft het recht verleend door de Europese richtlijn en regelgever om op elk moment gratis informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die over hem zijn opgeslagen en een kopie van deze informatie van de controller. Daarnaast heeft de Europese richtlijn- en regelgever de betrokkene informatie verstrekt over de volgende informatie:

  • de verwerkingsdoeleinden
  • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties
  • indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur
  • het bestaan ​​van een recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die erop betrekking hebben of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke persoon of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking
  • het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
  • als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
  • het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, in overeenstemming met artikel 22, leden 1 en 4 AVG en – althans in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

  De betrokkene heeft ook het recht op informatie over de vraag of persoonsgegevens zijn overgedragen aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht om informatie te ontvangen over de passende garanties in verband met de overdracht.

  Als een betrokkene dit recht op informatie wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controller.

 • c) Recht op rectificatie

  Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat wordt verleend door de Europese richtlijn en regelgever om de onmiddellijke correctie van onjuiste persoonsgegevens over hen te vragen. Bovendien heeft de betrokkene het recht om, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, de voltooiing van onvolledige persoonsgegevens te vragen – ook door middel van een aanvullende verklaring.

  Als een betrokkene dit recht op correctie wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controller.

 • d) Recht op verwijdering (recht om te worden vergeten)

  Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijn en regelgever wordt verleend om van de verantwoordelijke persoon te eisen dat de persoonsgegevens die hem betreffen onmiddellijk worden verwijderd als een van de volgende redenen van toepassing is en als de verwerking niet nodig is:

  • De persoonsgegevens zijn voor dergelijke doeleinden verzameld of anderszins verwerkt waarvoor ze niet langer nodig zijn.
  • De betrokkene trekt zijn toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), AVG of artikel 9, lid 2, onder a), AVG en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
  • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, AVG en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, AVG een.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • De verwijdering van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1, AVG.

  Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene de opgeslagen persoonsgegevens wil laten verwijderen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke. De medewerker zorgt ervoor dat het verzoek tot verwijdering direct wordt ingewilligd.

  Als de persoonlijke gegevens openbaar zijn gemaakt en ons bedrijf is verantwoordelijk als een verantwoordelijke persoon volgens artikel 17, lid 1 van de AVG om de persoonlijke gegevens te verwijderen, nemen we passende maatregelen, ook technisch, om rekening te houden met de beschikbare technologie en implementatiekosten om de gegevensverwerkingsfunctionarissen die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken, te informeren dat de betrokkene heeft verzocht om verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens van deze andere gegevensbeheerders, tenzij de verwerking Is benodigd. De werknemer regelt in individuele gevallen het nodige.

 • e) Recht op beperking van verwerking

  Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijn en regelgever wordt verleend om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken de verwerking te beperken als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De betrokkene betwist de juistheid van de persoonsgegevens gedurende een periode die de verantwoordelijke persoon in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
  • De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te verwijderen en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
  • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig Art. 21 lid 1 AVG en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

  Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de opgeslagen persoonsgegevens wil aanvragen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controller. De medewerker zorgt ervoor dat de verwerking wordt beperkt.

 • f) Recht op overdraagbaarheid van gegevens

  Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijn en regelgever wordt verleend om de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, die door de betrokkene zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machineleesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens zonder belemmering over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonlijke gegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a AVG of artikel 9, lid 2 letter a AVG of op basis van een contract in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter b AVG en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen,tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang is of bij de uitoefening van het officiële gezag dat aan de verantwoordelijke is toegewezen.

  Bovendien heeft de betrokkene bij het uitoefenen van zijn recht op overdraagbaarheid van gegevens in overeenstemming met artikel 20, lid 1 van de AVG, het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar de andere over te dragen, voor zover dit technisch haalbaar is en zo ja, dit laat de rechten en vrijheden van andere mensen onverlet.

  De betrokkene kan op elk moment contact met ons opnemen om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden.

 • g) Recht op bezwaar

  Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijn en regelgever, om redenen die voortvloeien uit hun specifieke situatie, te allen tijde tegen de verwerking van persoonsgegevens betreffende hen is toegestaan, die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, letter e of f DS-GVO vindt plaats om bezwaar te maken. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

  In het geval van bezwaar zullen we de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we overtuigende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die opwegen tegen de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen .

  Als we persoonsgegevens verwerken om direct mail te beheren, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op dergelijke advertenties. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden, zullen we de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

  Bovendien heeft de betrokken persoon het recht om, om redenen die voortvloeien uit hun specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, die wordt uitgevoerd voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89, lid 1, AVG tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een ​​taak van algemeen belang uit te voeren.

  Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met elke werknemer. Het staat de betrokkene ook vrij om zijn recht om bezwaar te maken in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht Richtlijn 2002/58 / EG, uit te oefenen met behulp van geautomatiseerde procedures die gebruikmaken van technische specificaties.

 • h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen inclusief profilering

  Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijn en regelgevende instantie wordt verleend om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking – inclusief profilering – die rechtsgevolgen heeft of op vergelijkbare wijze aanzienlijke gevolgen voor hen heeft, als het besluit (1) niet nodig is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) op basis van de wetgeving van de Unie of de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen,is toegestaan ​​en deze wettelijke bepalingen bevatten passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen of (3) wordt uitgevoerd met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

  Als de beslissing (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke persoon of (2) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, nemen we de passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen te beschermen om de betrokkene te beschermen, waaronder in ieder geval het recht om de tussenkomst van een persoon van de verantwoordelijke persoon te verkrijgen, om zijn eigen standpunt te geven en de beslissing te betwisten.

  Als de betrokkene rechten wil doen gelden met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controller.

 • i) Recht om toestemming in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

  Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonlijke gegevens heeft het recht verleend door de Europese richtlijn en regelgever om hun toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken.

  Als de betrokkene zijn recht op intrekking van zijn toestemming wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controller.

Rechtsgrond voor verwerking

Art.6 Ilit. een AVG dient ons bedrijf als de wettelijke basis voor verwerkingsactiviteiten waarbij we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene een partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die nodig zijn voor de levering van goederen of het leveren van enige andere dienst of overweging, is de verwerking gebaseerd op Art 6 Ilit. b AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten.Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals het voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 Ilit. c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij moeten worden doorgegeven. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6 Ilit. d AVG.de verwerking is gebaseerd op artikel 6 Ilit. c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij moeten worden doorgegeven. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6 Ilit. d AVG.de verwerking is gebaseerd op artikel 6 Ilit. c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij moeten worden doorgegeven. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6 Ilit. d AVG.Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij moeten worden doorgegeven. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6 Ilit. d AVG.Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij moeten worden doorgegeven. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6 Ilit. d AVG.
Uiteindelijk zouden verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6 Ilit. f AVG zijn gebaseerd. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn gebaseerd op deze rechtsgrondslag als verwerking nodig is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, op voorwaarde dat de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen deze. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan ​​omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een legitiem belang zou kunnen worden verondersteld als de betrokkene een klant is van de verantwoordelijke persoon (overweging 47 zin 2 AVG).

Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die worden nagestreefd door de controller of een derde partij

De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 Ilit. f GDPR is ons legitieme belang bij het uitvoeren van ons bedrijf ten behoeve van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

Duur waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectievelijke wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de periode worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn om een ​​contract te vervullen of te initiëren.

Wettelijke of contractuele voorschriften voor het verstrekken van persoonsgegevens; Noodzaak voor het sluiten van het contract; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken

Wij informeren u dat het verstrekken van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bijv. Belastingregels) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. Informatie over de contractant).
Soms kan het nodig zijn om een ​​contract af te sluiten dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die we vervolgens moeten verwerken. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf een contract met hen sluit. Het niet verstrekken van persoonsgegevens zou ertoe leiden dat de overeenkomst niet met de betrokkene wordt gesloten.
Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker maakt de betrokkene per geval duidelijk of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of nodig is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

Bestaande geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Algemene cookies

De volgende cookies behoren tot de technisch noodzakelijke cookies.

WordPress cookies

AchternaamdoelGeldigheid
wordpress_test_cookieDeze cookie bepaalt of het gebruik van cookies in de browser is gedeactiveerd. Opslagperiode: tot het einde van de browsersessie (wordt verwijderd wanneer u uw internetbrowser sluit).sessie
PHPSESSIDDeze cookie slaat uw huidige sessie op in relatie tot PHP-applicaties en zorgt er zo voor dat alle functies van deze website die zijn gebaseerd op de PHP-programmeertaal volledig kunnen worden weergegeven. Opslagperiode: tot het einde van de browsersessie (wordt verwijderd wanneer u uw internetbrowser sluit).sessie
wordpress_akm_mobileDeze cookies worden alleen gebruikt voor het WordPress-beheergebied.1 jaar
wordpress_logged_in_akm_mobileDeze cookies worden alleen gebruikt voor het WordPress-beheergebied en zijn niet van toepassing op andere websitebezoekers.sessie
wp-settings-akm_mobileDeze cookies worden alleen gebruikt voor het WordPress-beheergebied en zijn niet van toepassing op andere websitebezoekers.sessie
wp-instellingen-tijd-akm_mobileDeze cookies worden alleen gebruikt voor het WordPress-beheergebied en zijn niet van toepassing op andere websitebezoekers.sessie
vanwordt gebruikt voor A / B-tests van nieuwe functies.sessie
akm_mobileslaat op of de bezoeker de mobiele versie van een website wil zien.1 dag

WPML-cookies

AchternaamdoelGeldigheid
_icl_current_languageSlaat de door de gebruiker geselecteerde taal op.1 jaar
_icl_visitor_lang_jsSlaat de omgeleide taal op bij het wijzigen van de taal.1 jaar
wpml_browser_redirect_testDeze cookie bepaalt of het gebruik van cookies in de browser is gedeactiveerd. Opslagperiode: tot het einde van de browsersessie (wordt verwijderd wanneer u uw internetbrowser sluit).1 jaar
wpml_referer_urlSlaat de laatst gevraagde URL op in de frontend.1 jaar

GDPR AIO voor WordPress-cookies

AchternaamdoelGeldigheid
dsgvoaioDeze LocalStorage-sleutel / waarde slaat op met welke services de gebruiker al dan niet heeft ingestemd.variabel
_uniqueuidDeze LocalStorage-sleutel / waarde slaat een gegenereerde ID op, zodat de aan- / afmeldacties van de gebruiker kunnen worden gedocumenteerd. De ID wordt anoniem opgeslagen.variabel
dsgvoaio_createDeze LocalStorage Key / waarde bespaart de tijd waarop _uniqueuid werd gegenereerd.variabel
dsgvoaio_vgwort_disableDeze LocalStorage Key / waarde slaat op of de service VG Word Standard is toegestaan ​​of niet (instelling van de site-operator).variabel
dsgvoaio_ga_disableDeze LocalStorage-sleutel / waarde slaat op of de service Google Analytics Standard is toegestaan ​​of niet (instelling van de site-operator).variabel

Facebook Like / Reacties

Op deze website zijn componenten van het bedrijf Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociaal ontmoetingspunt dat wordt beheerd op internet, een online community die gebruikers doorgaans in staat stelt met elkaar te communiceren en in virtuele ruimte te communiceren. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt de gebruikers van het sociale netwerk onder meer in staat om privéprofielen aan te maken, foto’s te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

Facebook wordt beheerd door Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland, als een betrokkene buiten de VS of Canada woont.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt geopend, die wordt beheerd door de controller en waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch geactiveerd door de respectieve Facebook Component zorgt ervoor dat een weergave van de overeenkomstige Facebook-component wordt gedownload van Facebook. Een compleet overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE . Als onderdeel van dit technische proces krijgt Facebook kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook elke keer dat onze website door de betrokkene wordt bezocht en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Facebook-component en toegewezen aan het respectievelijke Facebook-account van de betrokkene door Facebook. Als de betrokkene op een van de Facebook-knoppen op onze website drukt, bijvoorbeeld de “Vind ik leuk” -knop, of als de betrokkene een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan het persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de persoon en slaat deze persoonlijke gegevens op .

Facebook ontvangt via de Facebook-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd met het inloggen op onze website bij Facebook is ingelogd; dit vindt plaats ongeacht of de betrokkene al dan niet op de Facebook-component klikt. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Facebook wordt verzonden, kan hij of zij de verzending voorkomen door uit te loggen bij zijn Facebook-account voordat hij onze website bezoekt.

Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid , dat beschikbaar is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/ , biedt informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Het legt ook uit welke instellingsopties Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende applicaties beschikbaar die het mogelijk maken de datatransmissie naar Facebook te onderdrukken. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken.

Facebook-cookies

AchternaamdoelGeldigheid
_fbpDeze cookie wordt door Facebook gebruikt om een ​​reeks promotieproducten te leveren, zoals realtime biedingen van derden.3 maanden

Twitter

Op deze website zijn componenten van Twitter geïntegreerd. Twitter is een meertalige, openbaar toegankelijke microblogdienst waarop gebruikers zogenaamde tweets kunnen publiceren en verspreiden, d.w.z. korte berichten die beperkt zijn tot 280 tekens. Deze korte berichten zijn voor iedereen beschikbaar, ook voor iedereen die niet is ingelogd op Twitter. De tweets worden ook getoond aan de zogenaamde volgers van de betreffende gebruiker. Volgers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Twitter maakt het ook mogelijk om een ​​breed publiek aan te spreken via hashtags, links of retweets.

Werkmaatschappij van Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Ierland.

Elke keer dat een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt geopend, die wordt beheerd door de controller en waarop een Twitter-component (Twitter-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch geactiveerd door de respectieve Twitter-component gevraagd om een ​​weergave van de overeenkomstige Twitter-component van Twitter te downloaden. Meer informatie over de Twitter-knoppen is beschikbaar op https://about.twitter.com/de/resources/buttonsbeschikbaar. Als onderdeel van dit technische proces krijgt Twitter kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Het doel van de integratie van de Twitter-component is om onze gebruikers in staat te stellen de inhoud van deze website te herverdelen, deze website bekend te maken in de digitale wereld en om ons bezoekersaantal te vergroten.

Als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij Twitter, herkent Twitter elke keer dat onze website door de betrokkene wordt bezocht en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Twitter-component en door Twitter toegewezen aan het respectievelijke Twitter-account van de betrokken persoon. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Twitter-knoppen klikt, worden de daarmee verzonden gegevens en informatie toegewezen aan het persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene en door Twitter opgeslagen en verwerkt.

Twitter ontvangt via het Twitter-onderdeel informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd met het inloggen op onze website bij Twitter is ingelogd; dit vindt plaats ongeacht of de betrokkene op het Twitter-onderdeel klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Twitter wordt verzonden, kan hij of zij de verzending voorkomen door uit te loggen bij zijn Twitter-account voordat hij onze website bezoekt.

De toepasselijke gegevensbeschermingsregels van Twitter zijn beschikbaar op https://twitter.com/privacy?lang=de .

Twitter-cookies

AchternaamdoelGeldigheid
external_refererVerzamelt geanonimiseerde gegevens zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina’s zijn bezocht. Doel van personalisatie en verbetering van de Twitter-service.6 dagen
_twitter_sessSessie-ID voor identificatie als de gebruiker is aangemeld bij Twitter.sessie
guest_idSessie-ID voor identificatie als de gebruiker niet is aangemeld bij Twitter.2 jaar
personalization_idDient voor het personaliseren van advertenties.2 jaar
ct0Met deze cookies kunnen we de bezoekersactiviteit van onze Twitter-advertenties op onze website volgen en gebruikers de mogelijkheid bieden om inhoud van onze websites te delen. Deze cookies geven ons geen vertrouwelijke informatie over uw account.2 jaar

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van verschillende diensten van de aanbieder Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. In de volgende paragraaf worden de individuele diensten nader beschreven.

Kortom, met het gebruik van de volgende diensten en de bijbehorende verzameling van persoonlijke gegevens (met name het IP-adres), streven we een legitiem belang na om het aanbod op onze website dienovereenkomstig te presenteren, te analyseren en te verbeteren en mogelijke advertenties aan te passen aan uw behoeften (Art .6 lid 1 lit. f GDPR).

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (zie ook 3.1 “Cookies”). Deze worden op uw computer opgeslagen en maken het mogelijk om uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans verzonden naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte door Google wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de website-exploitant andere diensten te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en installeer: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

U kunt meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vinden in Google Analytics in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Orderverwerking

We hebben een contractverwerkingsovereenkomst afgesloten voor het gebruik van Google Analytics en voeren de strikte vereisten van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig uit bij het gebruik van de services.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gemaakt die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de websitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerd adverteren van Google en bezoekersgegevens van externe providers. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie op elk moment deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals weergegeven in de vorige paragraaf.

Google Analytics-cookies

AchternaamdoelGeldigheid
_gaDifferentiatie van websitebezoekers.2 jaar
_gidDifferentiatie van websitebezoekers.24 uur
_gat_gtag_UA_Gebruikt om de verzoeksnelheid te vertragen. Als Google Analytics wordt aangeboden via Google Tag Manager, krijgt deze cookie de naam _dc_gtm_.1 minuut
_dc_gtm_Wordt gebruikt om het aantal serveraanvragen van Google Analytics te controleren.1 minuut
AMP_TOKENBevat een tokencode die wordt gebruikt om een ​​client-ID van de AMP-client-ID-service te lezen. Door deze ID te vergelijken met die van Google Analytics, kunnen gebruikers worden vergeleken bij het schakelen tussen AMP-inhoud en niet-AMP-inhoud.30 seconden tot 1 jaar
_gatWordt gebruikt om het aantal serveraanvragen van Google Analytics bij te houden bij gebruik van Google Tag Manager.1 minuut
_gac_Bevat informatie over de marketingcampagnes van de gebruiker. Deze worden gedeeld met Google AdWords / Google Ads als de Google Ads- en Google Analytics-accounts zijn gekoppeld.90 dagen
__utmaID gebruikt om gebruikers en sessies te identificeren.2 jaar
__utmtWordt gebruikt om het aantal serveraanvragen van Google Analytics te controleren.10 minuten
__utmbWordt gebruikt om onderscheid te maken tussen nieuwe sessies en bezoeken. Deze cookie wordt geplaatst wanneer de GA.js Javascript-bibliotheek wordt geladen en er geen __utmb-cookie is. De cookie wordt bijgewerkt telkens wanneer gegevens naar de Google Analytics-server worden verzonden.30 minuten
__utmcAlleen gebruikt met oude Urchin-versies van Google Analytics en niet met GA.js. Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen nieuwe sessies en bezoeken aan het einde van een sessie.sessie
__utmzBevat informatie over de verkeersbron of campagne die de gebruiker naar de website heeft geleid. De cookie wordt geplaatst wanneer het GA.js Javascript wordt geladen en bijgewerkt wanneer gegevens worden verzonden naar de Google Analytics-server.6 maanden
__utmvBevat aangepaste informatie die is ingesteld door de webontwikkelaar met behulp van de _setCustomVar-methode in Google Analytics. Deze cookie wordt bijgewerkt telkens wanneer er nieuwe gegevens naar de Google Analytics-server worden gestuurd.2 jaar
__utmxWordt gebruikt om te bepalen of een gebruiker is opgenomen in een A / B- of multivariate-test.18 maanden
__utmxxWordt gebruikt om te bepalen wanneer de A / B- of multivariate-test waaraan de gebruiker deelneemt, eindigt.18 maanden

Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager (Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS). Met deze service kunnen website-tags worden beheerd via een interface. De Google Tool Manager implementeert alleen tags. Dit betekent: er worden geen cookies gebruikt en er worden geen persoonlijke gegevens verzameld.

De Google Tool Manager activeert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. De Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als de deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle trackingtags, op voorwaarde dat deze worden geïmplementeerd met Google Tag Manager.

LinkedIn

Functies en inhoud van de LinkedIn-service kunnen worden geïntegreerd in ons online aanbod, aangeboden door LinkedIn AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Dit kan bijvoorbeeld inhoud zijn zoals afbeeldingen, video’s of teksten en knoppen waarmee gebruikers hun voorliefde voor de inhoud kunnen uiten, zich kunnen abonneren op de auteurs van de inhoud of zich kunnen abonneren op onze bijdragen.

Als de gebruikers lid zijn van het LinkedIn-platform, kan LinkedIn de toegang tot de bovengenoemde inhoud en functies toewijzen aan de gebruikersprofielen daar. Privacybeleid van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. .

LinkedIn is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active ).
Verklaring gegevensbescherming: https://twitter.com/de/privacy , opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out .

LinkedIn-cookies

AchternaamdoelGeldigheid
lidcGebruikt door de sociale netwerkdienst LinkedIn om het gebruik van embedded services te volgen.sessie
bcookieGebruikt door de sociale netwerkdienst LinkedIn om het gebruik van embedded services te volgen.2 jaar
bscookieGebruikt door de sociale netwerkdienst LinkedIn om het gebruik van embedded services te volgen.2 jaar
BizoIDLinkedIn advertentie-analyse.179 dagen
UserMatchHistoryLinkedIn advertentie-analyse.179 dagen
trkCodeDeze cookie wordt door LinkedIn gebruikt om de functionaliteit te ondersteunen van het toevoegen van een paneluitnodiging genaamd ‘Follow Us’.1 jaar
trkInfoDeze cookie wordt door LinkedIn gebruikt om de functionaliteit te ondersteunen van het toevoegen van een paneluitnodiging genaamd ‘Follow Us’.1 jaar
li_oatmlVerzamelt informatie over hoe bezoekers onze website gebruiken.30 dagen
liapCookie die wordt gebruikt om in te loggen met LinkedIn en / of om de LinkedIn-vervolgfunctie in te schakelen.90 dagen
lisscCookie die wordt gebruikt om in te loggen met LinkedIn en / of om de LinkedIn-vervolgfunctie in te schakelen.1 jaar
spectroscopieIdDeze cookies worden door LinkedIn ingesteld voor reclamedoeleinden, onder meer om bezoekers te volgen, zodat relevantere advertenties kunnen worden weergegeven zodat gebruikers de functies ‘Toepassen met LinkedIn’ of ‘Inloggen met LinkedIn’ kunnen gebruiken om informatie over hen te verkrijgen verzamelen hoe bezoekers de website gebruiken enz.sessie

Hubspot

__hs_opt_out

 • Deze cookie wordt door het opt-in privacybeleid gebruikt om te onthouden dat de bezoeker niet opnieuw moet worden gevraagd om cookies te accepteren.
 • Deze cookie wordt geplaatst wanneer u bezoekers de keuze geeft om zich af te melden voor cookies.
 • Het bevat de string “ja” of “nee”.
 • Het vervalt over 13 maanden.

__hs_do_not_track

 • Deze cookie kan worden ingesteld om te voorkomen dat de trackingcode informatie naar HubSpot verzendt.
 • Het bevat de string “ja”.
 • Het vervalt over 13 maanden.

__hs_initial_opt_in

 • Deze cookie wordt gebruikt om te voorkomen dat de banner altijd wordt weergegeven wanneer bezoekers in strikte modus browsen.
 • Het bevat de string “ja” of “nee”.
 • Het vervalt over zeven dagen.

__hs_cookie_cat_pref

 • Deze cookie wordt gebruikt om de categorieën vast te leggen waarmee een bezoeker heeft ingestemd.
 • Het bevat gegevens over de toegestane categorieën.
 • Het vervalt over 13 maanden.

hs_ab_test

 • Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers consequent dezelfde versie van een A / B-testpagina te bieden die ze eerder hebben gezien.
 • Het bevat de id van de A / B-testpagina en de id van de variant die voor de bezoeker is gekozen.
 • Het vervalt aan het einde van de sessie .

<id> _key

 • Bij het bezoeken van een met een wachtwoord beveiligde pagina, wordt deze cookie zo ingesteld dat toekomstige bezoeken aan de pagina vanuit dezelfde browser niet opnieuw hoeven in te loggen.
 • De cookienaam is uniek voor elke met een wachtwoord beveiligde pagina.
 • Het bevat een gecodeerde versie van het wachtwoord, zodat toekomstige bezoeken aan de pagina het wachtwoord niet opnieuw nodig hebben.
 • Het vervalt over 14 dagen.

hs-messages-is-open

 • Deze cookie wordt gebruikt om te bepalen en op te slaan of de chatwidget open is voor toekomstige bezoeken.
 • Het wordt in de browser van uw bezoeker ingesteld wanneer ze een nieuwe chat starten, en wordt gereset om de widget na 30 minuten inactiviteit opnieuw te sluiten.
 • Als uw bezoeker handmatig sluit de chat-widget, zal het de widget van heropening bij volgende pagina wordt geladen in die browser voorkomen sessie gedurende 30 minuten.
 • Het bevat de booleaanse waarde True, indien aanwezig.
 • Het verloopt over 30 minuten.

hs-messages-hide-welcome-message

 • Deze cookie wordt gebruikt om te voorkomen dat het welkomstbericht van de chatwidget gedurende een dag opnieuw wordt weergegeven nadat het is verwijderd.
 • Het bevat de booleaanse waarde True of False .
 • Het verloopt over één dag.

__hsmem

 • Deze cookie wordt ingesteld wanneer bezoekers inloggen op een door HubSpot gehoste site.
 • Het bevat gecodeerde gegevens die de lidmaatschapsgebruiker identificeren wanneer deze momenteel is aangemeld.
 • Het vervalt over een jaar.

hs-lidmaatschap-csrf

 • Deze cookie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat aanmeldingen voor inhoudslidmaatschap niet kunnen worden vervalst.
 • Het bevat een willekeurige reeks letters en cijfers die worden gebruikt om te verifiëren dat een login voor een lidmaatschap authentiek is.
 • Het vervalt aan het einde van de sessie .

hs_langswitcher_choice

 • Deze cookie wordt gebruikt om de geselecteerde taalkeuze van de bezoeker op te slaan bij het bekijken van pagina’s in meerdere talen .
 • Het wordt ingesteld wanneer een eindgebruiker een taal selecteert uit de taalwisselaar en wordt gebruikt als taalvoorkeur om hen in de toekomst om te leiden naar sites in de door hen gekozen taal, als deze beschikbaar zijn.
 • Het bevat een door dubbele punten gescheiden tekenreeks met de ISO639-taalcodekeuze aan de linkerkant en het privédomein op het hoogste niveau waarop het van toepassing is aan de rechterkant. Een voorbeeld is “EN-US: hubspot.com”.
 • Het vervalt over twee jaar.

__cfduid

 • Deze cookie wordt ingesteld door de CDN-provider van HubSpot, Cloudflare. Het helpt Cloudflare kwaadwillende bezoekers van uw website te detecteren en minimaliseert het blokkeren van legitieme gebruikers.
 • Het kan op de apparaten van uw bezoekers worden geplaatst om individuele klanten achter een gedeeld IP-adres te identificeren en beveiligingsinstellingen per klant toe te passen. Het is nodig om de beveiligingsfuncties van Cloudflare te ondersteunen.
 • Lees meer over deze cookie van Cloudflare .
 • Het is een sessiecookie die maximaal 30 dagen meegaat.

__cfruid

Deze cookie wordt ingesteld door de CDN-provider van HubSpot vanwege hun snelheidsbeperkende beleid . Lees meer over Cloudflare-cookies . Het vervalt aan het einde van de sessie .

Analytics cookies

Dit zijn niet-essentiële cookies die worden beheerd door de cookiebanner. Als u een bezoeker bent van een site die wordt ondersteund door HubSpot, kunt u zich afmelden voor deze cookies door geen toestemming te geven.

__hstc

 • De belangrijkste cookie voor het volgen van bezoekers.
 • Het bevat het domein, utk, initiële tijdstempel (eerste bezoek), laatste tijdstempel (laatste bezoek), huidige tijdstempel (dit bezoek) en sessienummer (incrementen voor elke volgende sessie ).
 • Het vervalt over 13 maanden.

hubspotutk

 • Deze cookie houdt de identiteit van een bezoeker bij. Het wordt bij het indienen van het formulier doorgegeven aan HubSpot en gebruikt bij het ontdubbelen van contacten.
 • Het bevat een ondoorzichtige GUID om de huidige bezoeker weer te geven.
 • Het vervalt over 13 maanden.

__hssc

 • Deze cookie houdt sessies bij.
 • Dit wordt gebruikt om te bepalen of HubSpot het sessienummer en de tijdstempels in de __hstc-cookie moet verhogen .
 • Het bevat het domein, viewCount (verhoogt elke pageView in een sessie ) en het starttijdstempel van de sessie .
 • Het verloopt over 30 minuten.

__hssrc

 • Telkens wanneer HubSpot de sessiecookie wijzigt , wordt deze cookie ook ingesteld om te bepalen of de bezoeker zijn browser opnieuw heeft opgestart.
 • Als deze cookie niet bestaat wanneer HubSpot cookies beheert, wordt het als een nieuwe sessie beschouwd .
 • Het bevat de waarde “1” indien aanwezig.
 • Het vervalt aan het einde van de sessie .

Als u bent aangemeld bij HubSpot, zal HubSpot aanvullende authenticatiecookies instellen. Lees meer over cookies die zijn ingesteld in het HubSpot-product . Je kunt ook zien of een contact deze cookies heeft geaccepteerd in hun tijdlijn .

Functionaliteitscookies

Dit is de cookie die wordt gebruikt voor de chatflows-tool . Als u een bezoeker bent, kunt u hiermee chatten met een vertegenwoordiger op de site.

berichten

 • Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers te herkennen die met jou chatten via de chatflows tool . Als de bezoeker uw site verlaat voordat hij als contactpersoon is toegevoegd, wordt deze cookie aan zijn browser gekoppeld.
 • Als u chat met een bezoeker die later terugkeert naar uw site in dezelfde cookie-browser, laadt de chatflows-tool hun gespreksgeschiedenis. De cookie wordt gecontroleerd door de toestemming voor het verzamelen van de chat cookies instellen in uw chatflow.
 • Als deze instelling is uitgeschakeld, wordt het cookie gecontroleerd door de Toestemming voor proces -instelling in uw chatflow.
 • HubSpot zal de messagesUtk-cookie niet plaatsen voor bezoekers die zijn geïdentificeerd via de Visitor Identification API. De banner voor analytische cookies wordt niet beïnvloed.
 • Deze cookie is specifiek voor een subdomein en wordt niet overgedragen naar andere subdomeinen. De cookie die voor info.example.com is geplaatst, is bijvoorbeeld niet van toepassing op de bezoeker wanneer deze www.example.com bezoekt , en vice versa.
 • Het bevat een ondoorzichtige GUID om de huidige chatgebruiker weer te geven.
 • Het vervalt over 13 maanden.